ES parama


 

   ES PARAMA 2015

   2015 m. liepos 8 d. Lietuvoje siautė stiprūs vėjai. VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos administruojamuose miškuose (Vaišvydavos, Šilėnų ir Pajiesio girininkijose) stiprus vėjas išvertė ir išlaužė apie 14 tūkst. ktm. medienos. Plynaisiais sanitariniais kirtimais miškų urėdija teko iškirsti, o vėliau ir atkurti per 50 ha kirtaviečių
   Miškų urėdija miškus valdo patikėjimo teise ir vykdo komplesinę miškų priežiūrą, vėjo išverstus miškus reikės atkurti per 3 metus kaip yra numatyta Miškų įstatyme. Sticinės nelaimės pažeisti miškai yra išsidėstę Kauno rajone Rokų, Garliavos, Samylų ir Taurakiemio seniūnijų teritorijose.
   Siekiant tinkamai atkurti škvalo suniokotus miškų plotus, miškų urėdija nusprendė pasinaudoti ES parama todėl 2015 m. parengė paraišką pagal Lietuvos Kaimo Plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas".
   Nacionalinė mokėjimo agentūra tinkamai įvertino Paraišką ir 2016 m. sausio 19 d. miškų urėdija ir Nacionalinė mokėjimo agentūra pasirašė paramos sutartį, projekto „Stichinės nelaimės (škvalo) pažeistų miškų atkūrimas". Projekto tikslas - vadovaujantis patvirtintais Miško atkūrimo ir įveisimo projektais atkurti škvalo suniokotus 43,5 ha miško plotus. Siekiant nustatytų tikslų, 2016 metų pavasarį buvo atlikti miško želdinimo darbai - paruošta dirva, pasodinti kokybiški, sertifikuoti miško sodinukai. Iš viso atkūrimui panaudota 159,3 tūkst. eglės, pušies, juodalksnio, beržo ir ąžuolo sodinukų.
   Bendra projekto vertė - 69 318 Eur.
   Projektas finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
   Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos - 58 920,30 Eur;
   Lietuvos valstybės biudžeto lėšos - 10 397,70 Eur.

   ES PARAMA 2017 

   VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-173 patvirtintu Arlaviškių kadagyno gamtotvarkos planu vykdė šiame plane numatytas priemones. Buvo atkurta ir palaikoma užželiančios kadagynų buveinės šalinant sumedėjusią augaliją ir šienaujant sauspieves. Miškų urėdija planuodama privalomuosius darbus numatė atnaujinti Ežerėlio girininkijos viešojo naudojimo rekreacinę miško infrastruktūrą, Vaišvydavos girininkijoje rekonstruoti nevietinių medžių rūšių medyną į vietinių medžių bei atlikti jaunuolynų ugdymą iki 20 metų amžiaus medynuose. Šiems tikslams buvo pasinaudota Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veikos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė".
   Nacionalinė mokėjimo agentūra tinkamai įvertino Paraišką ir 2017 m. gegužės 24 d. su urėdija pasirašė paramos sutartį, pagal projektą „Nevietinių medžių rūšių medyno pertvarkymas Vaišvydavos girininkijoje, Arlaviškių kadagyno gamtotvarkos plane numatytų priemonių įgyvendinimas, jaunuolynų ugdymas ir viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros atnaujinimas Ežerėlio girininkijoje. Per 2016 -2017 metus buvo visiškai atnaujinta poilsiavietė, rekonstruota 0,6 ha ploto medynas iš nevietinių medžių rūšių į vietines, įgyvendintos gamtotvarkos plane, 0,8 ha plote, numatytos priemonės (krūmų, atžalų ir žolinės augmenijos iškirtimas ir išnešimas) ir išugdyta 70,7 ha jaunuolynų.
   Bendra projekto vertė - 39 986 Eur.
   Projektas finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
   Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos - 33 988,10 Eur.
   Lietuvos valstybės biudžeto lėšos - 5 997,90 Eur.

 

 VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena