Įstatai


                                                                  Valstybės įmonės Dubravos eksperimentinė - mokomoji miškų urėdija
                                                                                                                                     ĮSTATAI

                                                                                                                               Bendroji dalis

1. Valstybės įmonės miškų urėdijos pavadinimas - Valstybės įmonė Dubravos eksperimentinė - mokomoji miškų urėdija (toliau - Dubravos EMMU).

Dubravos EMMU buveinė: Liepų 12, Girionių kaimas, LT-53102 Kauno rajonas.
3. Dubravos EMMU yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą Dubravos EMMU įstatuose numatytą veiklą. Dubravos EMMU kompleksinė miškų ūkio veikla - veikla, apimanti miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei miško ištekliais.

4. Dubravos EMMU visas turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o MU turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo turto patikėjimo teisėmis. Dubravos EMMU neatsako už valstybės prievoles.

5. Dubravos EMMU savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija - Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos (toliau - Generalinė miškų urėdija).

6. Dubravos EMMU savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Valstybės ir savivaldybės įmonių, Miškų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos bei Generalinės miškų urėdijos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

7. Dubravos EMMU suteikta valdyti valstybinė miško žemė skirstoma į girininkijas, kurios steigiamos ir likviduojamos Generalinės miškų urėdijos sprendimu.

8. Dubravos EMMU yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Jos pavadinime privalomi žodžiai "valstybės įmonė" arba šių žodžių santrumpa "VĮ".

9. Dubravos EMMU turi apvalų antspaudą su savo pavadinimu ir žodžiais "Generalinė miškų urėdija".

10. Dubravos EMMU skelbia viešą informaciją, kurios privalomą skelbimą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas, LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas bei kiti teisės aktai, Lietuvos Respublikos dienraštyje Lietuvos rytas.

11. Dubravos EMMU ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

12. Dubravos EMMU veiklos terminas neribojamas.


                                                                                        Miškų urėdijos tikslai, funkcijos ir ūkinė veikla
13. Svarbiausieji Dubravos EMMU tikslai yra:

13.1. išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus, biologinę įvairovę; formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką; formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas;

13.2. tvarkyti ir saugoti jai suteiktus valdyti valstybinius miškus pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus;

13.3. užtikrinti racionalų miškų išteklių naudojimą, miškų produktyvumo didinimą, nepertraukiamai tiekti medieną;

13.4. teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus;

13.5. atlikti Lietuvos agrarinių ir miško mokslų centro filialo Miškų instituto eksperimentinės bazės funkcijas;

13.6. atlikti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos ir Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto mokomosios bazės funkcijas.

14. Dubravos EMMU, vykdydama jai pavestus uždavinius,:

14.1. patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja įstatymų nustatyta tvarka;

14.2. augina sodmenis, atkuria bei įveisia mišką, prižiūri želdinius ir žėlinius;

14.3. vykdo pagrindinio ir tarpinio naudojimo bei kitus miško kirtimus, ruošia žaliavinę (apvaliąją) medieną;

14.4. saugo mišką nuo gaisrų, kenkėjų, ligų, nuo žvėrių daromos žalos, ir kitų neigiamo gamtos reiškinių poveikio miškams veiksnių;

14.5. likviduoja miškų plotuose audrų, gaisrų, potvynių, medynų džiūvimo ir kitų neigiamo gamtos reiškinių poveikio miškams padarinius;

14.6. Vyriausybės nustatyta tvarka nuomoja valstybinę miško žemę poilsiui ar kitiems tikslams, išskyrus miškų ūkio veiklai organizuoti;

14.7. saugo mišką ir jo išteklius nuo neteisėtų veiksmų: savavališko miško kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų, miško išteklių grobstymo, miško teršimo, šiukšlinimo, miško padegimo, naminių gyvulių daromos žalos;

14.8. rūpinasi laukinės gyvūnijos gausinimu ir apsauga; įvertina neigiamo poveikio, daromo elninių žvėrių miško želdiniams pokytį;

14.9. teikia nustatytąja tvarka pretenzijas ir ieškinius fiziniams bei juridiniams asmenims dėl jų neteisėtos veikos ir padarytos žalos atlyginimo;

14.10. Vyriausybės arba jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka naudoja mišką bei jo išteklius (medienos ir kitų miško išteklių ruošai, moksliniams tyrimams, mokymui, bitininkystei, gamtinių kompleksų apsaugai ir kitiems įstatymams neprieštaraujantiems tikslams);

14.11. įrengia ir prižiūri sausinamąjį tinklą; tiesia miško vidaus kelius ir juos prižiūri;

14.12. atrėžia biržes įvairių rūšių miško kirtimams ir įvertina jas;

14.13. nustatyta tvarka parduoda nenukirstą mišką, žaliavinę (apvaliąją) medieną, kitus miško išteklius ir produkciją;

14.14. įrengia, prižiūri ir tvarko aplinkos rekreacinius objektus;

14.15. nustatyta tvarka suteikia tarnybines žemės dalas;

14.16. įgyvendina kitas Lietuvos Respublikos miškų įstatyme numatytas miškų atkūrimo, priežiūros, apsaugos bei naudojimo priemones;

14.17. eksploatuoja smėlio ir žvyro karjerus;

14.18. Dubravos EMMU, metodiškai vadovaujant, konsultuojant bei bendradarbiaujant Lietuvos agrarinių ir miško mokslų centro filialo Miškų institutui, vykdo mokslinio tyrimo objektų gamybinius ir bandomuosius darbus;

14.19. Pagal sudaromas sutartis bei numatytas mokymo programas priima ir sudaro visas reikiamas sąlygas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos ir Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto studentams atlikti mokomąsias ir gamybines praktikas;

14.20. Jeigu vykdant mokslinius tiriamuosius darbus reikia žymių papildomų išlaidų ir šie darbai nėra tiesiogiai susiję su įprastine miškų urėdijos veikla, Dubravos EMMU juos vykdo tik gavusi atitinkamą papildomą finansavimą.

14.21. Dubravos EMMU, įgyvendindama svarbiausius tikslus ir uždavinius, vykdo šią ūkinę veiklą (ūkinė veikla registruojama pagal Statistikos departamento patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

14.22. Kitų daugiamečių augalų dauginimas ( 01.29 );

14.23. Augalų dauginimas ( 01.30 );

14.24. Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla ( 02.10 );

14.25. Medienos ruoša ( 02.20 );

14.26. Laukinių nemedieninių produktų rinkimas ( 02.30 );

14.27. Miškininkystei būdingų paslaugų veikla (02.40 );

14.28. Šluotų ir šepečių gamyba ( 32.91 );

14.29. Mašinų remontas ( 33.12 );

14.30. Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba ( 46.22 );

14.31. Kietojo kuro didmeninė prekyba ( 46.71.10 );

14.32. Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba ( 46.73 );

14.33. Krovininis kelių transportas ( 49.41 );

14.34. Sandėliavimas ir saugojimas ( 52.10 );

14.35. Krovinių tvarkymas ( 52.24 );

14.36. Kita transportui būdinga paslaugų veikla ( 52.29 );

14.37. Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla ( 55.20 );

14.38. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas ( 68.20 );

14.39. Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai ( 72.19.20 );

14.40. Automobiliųir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma ( 77.11 );

14.41. Krovininių automobilių nuoma ( 77.12.10 );

14.42. Kitų mašinų, įrangos ir materialinių vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.31 );

14.43. Kraštovaizdžio tvarkymas ( 81.30 );

14.44. Posėdžių ir verslo renginių organizavimas ( 82.30 ).

 

                                                                                               Miškų urėdijos teisės ir pareigos

15. Dubravos EMMU gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įmonės įstatams ir jos veiklos tikslams.

16. Dubravos EMMU įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per MU vadovą - miškų urėdą. MU negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per valstybės savininko teises ir pareigas įgyvendinančią Generalinę miškų urėdiją.

17. Dubravos EMMU privalo turėti bent vieną sąskaitą banke.

18. Dubravos EMMU draudžiama būti kitų juridinių asmenų dalyve.

19. Dubravos EMMU parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

20. Dubravos EMMU prekių (paslaugų) pirkimus vykdo LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

21. Dubravos EMMU buveinėje turi būti saugomi dokumentai ir kita informacija apie įmonės turtą bei veiklą, o jei yra filialų buveinės - tai dokumentai ir kita informacija apie šiems filialams perduotą turtą, taip pat informacija apie jų veiklą saugomi filialų buveinėse.

Dubravos EMMU turi teisę:
22.1. verstis jos įstatuose nurodyta veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

22.2. savo prievolių įvykdymui užtikrinti gali įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė;

22.3. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

22.4. disponuoti bet kokiu Dubravos EMMU trumpalaikiu turtu ir visiškai susidėvėjusiu ilgalaikiu turtu, o jeigu tai nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, - ir kitu Dubravos EMMU turtu;

22.5. valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka;

22.6. nustatyti savo produkcijos, jos teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kita įstatymų nustatyta institucija;

22.7. suderinus su Generaline miškų urėdija, steigti Dubravos EMMU filialus ir atstovybes;

22.8. vykdyti kitus veiksmus, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

                                                                                                      Miškų urėdijos valdymas

24. Dubravos EMMU savininkė yra valstybė. Valstybės savininko teises ir pareigas įgyvendina viena valstybės institucija - Generalinė miškų urėdija.

25. Dubravos EMMU valdymo organai yra savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Generalinė miškų urėdija , kolegialus valdymo organas - valdyba ir vienasmenis valdymo organas - miškų urėdas.

26. Miškų urėdas ir valdybos nariai turi vengti situacijos, kad jų asmeniniai interesai prieštarautų ar galėtų prieštarauti Dubravos EMMU interesams. Susidarius tokiai situacijai, valdybos narys ir miškų urėdas per 10 dienų privalo apie tai pranešti Generalinei miškų urėdijai.

27. Dubravos EMMU valdymo organai privalo veikti įmonės naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatymais.

28. Dubravos EMMU valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi.
29. Dubravos EMMU valdyba sudaroma iš 5 narių. Dubravos EMMU valdybos nariais gali būti Generalinės miškų urėdijos valstybės tarnautojai ir Dubravos EMMU vadovas. Valdybos nariai veiklą pradeda nuo jų paskyrimo dienos. Į Dubravos EMMU valdybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai, neturintys balsavimo teisės.
30. Dubravos EMMU įstatus keisti ir papildyti iniciatyvos teisę turi miškų urėdas ir Generalinė miškų urėdija. Dubravos EMMU įstatai tvirtinami Generalinės miškų urėdijos vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir Generalinės miškų urėdijos antspaudu.

31. Generalinė miškų urėdija:
31.1. nustato Dubravos EMMU veiklos strategiją;

31.2. priima sprendimą pakeisti Dubravos EMMU buveinę;

31.3. tvirtina Dubravos EMMU įstatus ir jų pakeitimus;

31.4. skiria ir atšaukia miškų urėdą, nustato darbo sutarties su miškų urėdu sąlygas, Dubravos EMMU vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su miškų urėdu, tvirtina miškų urėdo pareigybės nuostatus;

31.5. skiria ir atšaukia valdybos narius;

31.6. nustato Dubravos EMMU privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas, kontroliuoja jų įvykdymą bei kitą Dubravos EMMU ūkinę-finansinę veiklą;

31.7. nustato Dubravos EMMU metinių atskaitymų į privalomąjį rezervą iš paskirstytinojo pelno dydžio;

31.8. tvirtina audituotą Dubravos EMMU metinę finansinę atskaitomybę ir pelno (nuostolių) paskirstymą;

31.9. nustato papildomos informacijos, kuri pateikiama Dubravos EMMU veiklos ataskaitoje, reikalavimus;

31.10. parenka audito įmonę ir Dubravos EMMU vardu sudaro su ja sutartį;

31.11. priima sprendimą reorganizuoti Dubravos EMMU;

31.12. priima sprendimą pertvarkyti Dubravos EMMU, išskyrus LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytas išimtis;

31.13. priima sprendimą likviduoti Dubravos EMMU ir atšaukti Dubravos EMMU likvidavimą;

31.14. paskiria ir atleidžia Dubravos EMMU likvidatorių;

31.15. sprendžia kitus LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

32. Generalinės miškų urėdijos sprendimai turi būti įforminami raštu.

33. Valdyba:

33.1. nustato Dubravos EMMU struktūrą;

33.2. pritaria Dubravos EMMU darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisyklėms;

33.3. nustato Dubravos EMMU veiklos rodiklius;

33.4. pritaria Dubravos EMMU metinės finansinės atskaitomybės projektui bei Dubravos EMMU paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektui;

33.5. tvirtina įmonės metinius turto įsigyjimo ir skolinimosi planus;

33.6. derina Dubravos EMMU reorganizavimo sąlygas;

33.7. vykdo kitas LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir šiuose įstatuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

34. Valdyba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.

35. Už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama.

36. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių valdybos narių. Valdybos nariai paskirti valstybės tarnautojai balsuoja pagal Generalinės miškų urėdijos duotą įgaliojimą.

37. Miškų urėdas:

37.1. organizuoja Dubravos EMMU veiklą ir veikia Dubravos EMMU vardu esant santykiams su kitais asmenimis;

37.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis.

37.3. tvirtina Dubravos EMMU filialų ir atstovybių nuostatus, turėdamas Generalinės miškų urėdijos pritarimą, skiria bei atšaukia MU filialų ir atstovybių valdymo organus;

37.4. turėdamas valdybos išankstinį pritarimą, nustato Dubravos EMMU taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus;

37.5. parengia Dubravos EMMU darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisykles;

37.6. teikia informaciją Generalinei miškų urėdijai apie Dubravos EMMU veiklos prognozes ir planus, nurodydamas reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas, bei apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Dubravos EMMU veiklai;

37.7. sudaro sandorius ilgalaikio materialiojo turto pirkimui, turėdamas valdybos išankstinį pritarimą.;

37.8. vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus nurodytus šių įstatų 37.7 punkte;

37.9. parengia ir kartu su Dubravos EMMU metine finansine atskaitomybe pateikia Generalinei miškų urėdijai tvirtinti sprendimo dėl Dubravos EMMU paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;

37.10. parengia Dubravos EMMU reorganizavimo sąlygas.

38. Miškų urėdas atsako už:

38.1. Dubravos EMMU veiklos organizavimą;

38.2. metinių miško kirtimo normų vykdymą;

38.3. privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų vykdymą;

38.4. pranešimą Generalinei miškų urėdijai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Dubravos EMMU veiklai;

38.5. Dubravos EMMU metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir jos pateikimą kartu su auditoriaus išvada bei audito ataskaita Generalinei miškų urėdijai per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;

38.6. Dubravos EMMU veiklos ataskaitos pateikimą Generalinei miškų urėdijai;

38.7. LR Civilinio kodekso 2.44 ir 2.66 straipsnių, LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatymų Dubravos EMMU duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;

38.8. viešos informacijos paskelbimą;

38.9. dokumentų ir kitos informacijos apie Dubravos EMMU saugojimą;

38.10. Dubravos EMMU turto valdymą, naudojimą ir disponavimą Dubravos EMMU įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

38.11. bendros valstybinės priešgaisrinės ir sanitarinės apsaugos sistemos priemonių įgyvendinimą;

38.12. kitus veiksmus, kuriuos valstybės įmonių vadovui nustato LR Valstybės ir savivaldybės įmonės įstatymai, kiti teisės aktai bei šie įstatai.

39. Generalinei miškų urėdijai priėmus motyvuotą sprendimą atšaukti miškų urėdą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama Darbo kodekso nustatyta tvarka.

40. Darbo ginčai tarp miškų urėdo ir Dubravos EMMU nagrinėjami teisme.

41. Miškų urėdas, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas LR Civiliniame kodekse, LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir kituose įstatymuose bei šiuose įstatuose, privalo padarytą žalą atlyginti Dubravos EMMU visiškai.

42. Miškų urėdu negali būti skiriamas asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Miškų urėdas negali būti ar tapti kito juridinio asmens valdymo organo nariu, vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) ar buhalterinę apskaitą tvarkančios apskaitos tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovu. Jeigu miškų urėdu skiriamas asmuo, kuris yra kito juridinio asmens valdymo organo narys, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar buhalterinę apskaitą tvarkančios apskaitos tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovas, tai per 1 mėnesį po paskyrimo miškų urėdu jis privalo atsistatydinti iš pareigų, kurias ėjo kitame juridiniame asmenyje. Miškų urėdas, pažeidęs šiame punkte nustatytą reikalavimą, įstatymų nustatyta tvarka atleidžiamas iš iki tol eitų įmonės vadovo pareigų".

                                                                    Miškų urėdijos nuosavas kapitalas, turtas, finansai ir pelno paskirstymas

44. Dubravos EMMU valstybės kapitale žemė ir miškas neapskaitomi.

45. Dubravos EMMU valstybės kapitalas didinamas Vyriausybės nutarimu perimant turtą iš kitų asmenų.

46. Dubravos EMMU valstybės kapitalas mažinamas Vyriausybės nutarimu perduodant turtą kitiems asmenims, o taip pat Vyriausybės nutarimu nurašant nekilnojamąjį ilgalaikį materialųjį turtą.

47. Dubravos EMMU sudaro privalomąjį rezervą, kuris naudojamas tik Dubravos EMMU nuostoliams dengti. Privalomasis rezervas, panaudotas Dubravos EMMU nuostoliams dengti, turi būti sudaromas iš naujo, laikantis įstatymų nustatytos tvarkos.

48. Dubravos EMMU perkainojimo rezervą sudaro ilgalaikio materialiojo turto, žemės ir pastatų vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus šį turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, nukainojamas ar perleidžiamas kitiems asmenims. Perkainojimo rezervu negalima mažinti įmonės nuostolių.

49. Dubravos EMMU valstybės perduotas ir įmonės įgytas turtas nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui - valstybei.

50. Miškų urėdas Vyriausybės sprendimą perduoti Dubravos EMMU turto dalį per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo skelbia viešai Lietuvos Respublikos Lietuvos ryto dienraštyje arba raštu praneša kiekvienam kreditoriui.

51. Valstybės perduotą teisės aktų nustatyta tvarka turtą Dubravos EMMU valdo, naudoja ir juo disponuoja šia tvarka:

51.1. savo prievolių įvykdymui, suderinus su Generaline miškų urėdija, gali įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė;

51.2. negali turtu laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių vykdymo;

51.3. nustato turimo ilgalaikio turto (materialaus ir nematerialaus) nusidėvėjimo (amortizacijos) metodus ir normatyvus (metais), atsižvelgiant į šio turto efektyvumo realų kitimą, bet ne mažesnius už Generalinės miškų urėdijos patvirtintus maksimalius ilgalaikio turto grupės nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus;

51.4. tvirtina pagal ilgalaikio turto grupes turto, kuris naudojamas ilgiau kaip vienerius metus, įsigijimo kainą, bet ne didesnę už Generalinės miškų urėdijos ilgalaikio turto grupei nustatytą kainą;

51.5. derina su Generaline miškų urėdija Aplinkos ministerijai teikiamus prašymus dėl leidimo išnuomoti nekilnojamąjį ilgalaikį turtą.

52. Dubravos EMMU ilgalaikio materialiojo turto vertinamas yra privalomas kai:

52.1 turtas įkeičiamas;

52.2 kyla abejonių dėl turto tikrosios likutinės vertės;

52.3 jis įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus.

53. Sprendimą dėl turto vertinimo įstatų 52.1, 52.2 ir 52.3 punktuose nurodytais atvejais priima miškų urėdas.

54. Dubravos EMMU metinę finansinę atskaitomybę, ne vėliau kaip per 4 mėnesius, pasibaigus finansiniams metams, tvirtina Generalinė miškų urėdija. Tvirtinama tik audituota Dubravos EMMU finansinė atskaitomybė.

55. Patvirtinta Dubravos EMMU metinė finansinė atskaitomybė per 30 dienų nuo jos patvirtinimo kartu su auditoriaus išvada ir audito ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registrui

56. Dubravos EMMU tarpinė finansinė atskaitomybė sudaroma per 30 dienų, pasibaigus metų ketvirčiui ir pateikiama Generalinei miškų urėdijai.

57. Dubravos EMMU pelnas paskirstomas ne vėliau kaip per 4 mėnesius po ūkinių metų pabaigos.

58. Dubravos EMMU pelno paskirstymą tvirtina Generalinė miškų urėdija.

59. Dubravos EMMU pelnas skiriamas:

59.1. įstatymų nustatytiems mokesčiams į biudžetą;

59.2. atskaitymams į Dubravos EMMU privalomąjį pelno rezervą;

59.3. darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams. Darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams gali būti skiriama ne daugiau kaip 1/5 paskirstytinojo pelno;

59.4. atskaitymams į kitus Dubravos EMMU pelno rezervus;

59.5. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), perkeliamas (perkeliami) į kitus finansinius metus.

60. Dubravos EMMU gali būti sudaromi šie kiti rezervai:

60.1. įsigijimams virš metinio turto nusidėvėjimo (amortizacijos);

60.2. nuostoliams padengti;

60.3. nepaskirstytinieji rezervai valstybės kapitalo didinimui;

60.4. kitiems Dubravos EMMU tikslams, nenumatytiems šių įstatų 60.1, 60.2 ir 60.3 punktuose.

61. Kiti rezervai miškų urėdo ar Generalinės miškų urėdijos siūlymu sudaromi ir naikinami ataskaitiniams metams pasibaigus, tvirtinant sprendimą dėl Dubravos EMMU paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo.

62. Dubravos EMMU nesumokėjus įstatymų nustatytų mokesčių, ji neturi teisės naudoti pelno kitiems tikslams.

 
                                                                         Miškų urėdijos reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas

60. Dubravos EMMU reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Civilinio kodekso, Valstybės ir savivaldybės įmonių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Dubravos EMMU reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo teisinis pagrindas:

64.1. reorganizavimo procedūros pradedamos vykdyti tik Vyriausybės sutikimu, išskyrus atvejus, kai Dubravos EMMU reorganizuoti priimamas atskiras įstatymas;

64.2. pertvarkymo procedūros vykdomos Generalinės miškų urėdijos sprendimu, išskyrus LR Valstybės ir savivaldybės įmonių ir kitų įstatymų nustatytas išimtis;

64.3. likvidavimo procedūros pradedamos vykdyti Generalinės miškų urėdijos sprendimu, kai yra LR Vyriausybės nutarimas nutraukti Dubravos EMMU veiklą.VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena