Viešųjų pirkimų taisyklės


                                                                                                      PATVIRTINTA
                                                                                                      VĮ Dubravos eksperimentinės- mokomosios miškų urėdijos

                                                                                                      miškų urėdo 2016 m. gruodžio 30 d.
                                                                                                      įsakymu Nr. TV-124

VĮ DUBRAVOS EKAPERIMENTINĖS-MOKOMOSIOS MIŠKŲ URĖDIJOS

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

TURINYS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
II. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA
IV. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO ARBA SUSIPAŽINIMO SU ELEKTRONINIAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA
VI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS
VII. PIRKIMŲ BŪDAI
VIII. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
IX. APKLAUSA
X. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSA
XI. KITOS PIRKIMO PROCEDŪROS
XII. PIRKIMO SUTARTIS
XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau - taisyklės) nustato perkančiosios organizacijos VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos (toliau - Dubravos miškų urėdija) prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimą, vykdymą, ginčų nagrinėjimo procedūras.
2. Šiose taisyklėse reglamentuojami supaprastinti viešieji pirkimai:
2.1. kurių numatomo pirkimo vertė yra mažesnė už tarptautinio pirkimo vertės ribas:
2.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 priedėlyje nurodytų B paslaugų pirkimai neatsižvelgiant į pirkimo vertę;
2.3. Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodyti pirkimai.
3. Numatomo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertė apskaičiuojama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika.
4. Šios taisyklės netaikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais.
5. Šios taisyklės yra viešas dokumentas, kuris yra skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Dubravos miškų urėdijos interneto tinklalapyje. Dubravos miškų urėdija taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipažinti su šiomis taisyklėmis.
6. Pagrindinės taisyklių sąvokos:
6.1. mažos vertės pirkimai - Dubravos miškų urėdijos atliekami supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
6.1.1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų - mažesnė kaip 145 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio);
6.1.2. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jei bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 58 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio);
6.2. pirkimų organizatoriai - miškų urėdo įsakymu paskirti pirkimą inicijuojančio padalinio darbuotojai, kurie yra nepriekaištingos reputacijos, pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. Pirkimų organizatoriai šių taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus mažos vertės pirkimų apklausos būdu, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešųjų pirkimų komisija;
6.3. tiekėjų apklausa raštu - Dubravos miškų urėdijos raštiškas kreipimasis į tiekėjus(-ą) su prašymu pateikti pasiūlymus. Apklausiant raštu tiekėjai(-jas) savo pasiūlymus privalo pateikti raštu. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis atlikta apklausa (pateikiami pirkimo dokumentai ir priimami pasiūlymai) prilyginama tiekėjų apklausai raštu;
6.4. tiekėjų apklausa žodžiu - Dubravos miškų urėdijos žodinis (gali būti ir raštu) kreipimasis į tiekėjus(-ą) su prašymu pateikti pasiūlymus(ą). Taip pat galima pasinaudoti viešai tiekėjų pateikta informacija (reklama internete ir kt.) apie siūlomas prekes, paslaugas, darbus. Toks informacijos gavimas prilyginamas tiekėjų apklausai žodžiu. Apklausiant žodžiu su tiekėjais taip pat bendraujama asmeniškai arba telefonu. Tiekėjai neprivalo pateikti savo pasiūlymų raštu;
6.5. viešųjų pirkimų komisija (toliau - komisija) - pirkimams organizuoti ir atlikti miškų urėdo įsakymu sudaryta komisija, veikianti pagal miškų urėdo įsakymu patvirtintą darbo reglamentą.
7. Kitos šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
8. Atliekant viešojo supaprastinto pirkimo procedūras turi būti laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo reikalavimų.
9. Pirkimo tikslas - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti miškų urėdijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
10. Pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus miškų urėdijos pateiktą skelbimą apie pirkimą; atliekant supaprastintą pirkimą, apie kurį neskelbiama, - kai miškų urėdija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus), prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).
11. Pirkimas (pirkimo objekto dalies pirkimas) pasibaigia, kai:
11.1. sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas supaprastinto projekto konkurso laimėtojas;
11.2. atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai;
11.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;
11.4. per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas;
11.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;
11.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.
12. Dubravos miškų urėdija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo gali nutraukti pirkimo procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Nutraukiant mažos vertės pirkimo procedūras Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas. Sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo priima komisija arba pirkimų organizatoriai, priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus supaprastinto pirkimo procedūras.
13. Dubravos miškų urėdija, organizuodama ir atlikdama supaprastintus viešuosius pirkimus, privalo:
13.1. vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo I skyriaus, 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3, 5 ir 6 dalių, 27 straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio 10 dalies, 40 straipsnio, 41 straipsnio 1 dalies, IV ir V skyrių reikalavimais (atlikdama mažos vertės pirkimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus supaprastintus pirkimus, neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies, 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalių, 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3 ir 6 dalių, 27 straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio 10 dalies, 40 straipsnio reikalavimais, taip pat, atlikdama Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 d. nurodytus supaprastintus pirkimus,- ir VPĮ 7 str. 3 d. reikalavimais). Miškų urėdija, atlikdama neskelbiamą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3, 5 ir 6 dalių reikalavimais, jeigu miškų urėdija mano, kad tokia informacija nėra reikalinga.
13.2. prieš pradedant supaprastintą pirkimą, išskyrus mažos vertės pirkimą, techninių specifikacijų projektus skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklapyje;
13.3. skelbti savo tinklapyje ir leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" apie pradedamą supaprastintą pirkimą, o apie mažos vertės pirkimą - tik savo tinklapyje;
13.4. atlikus supaprastinto pirkimo procedūras nedelsiant paskelbti savo tinklapyje ir leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį ir apie sudarytą sutartį, o atlikus mažos vertės pirkimo procedūras - tik savo tinklapyje.
13.5. Dubravos miškų urėdija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbtos informacijos atkurti ar perskaityti. Tokiu atveju Dubravos miškų urėdija turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalimis.

II. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

14. Pagal Dubravos miškų urėdijos padalinių pateiktą informaciją numatomo pirkimo vertę apskaičiuoja miškų urėdo įsakymu paskirtas asmuo.
15. Pirkimas gali būti pradėtas, jei yra patvirtinta viešojo pirkimo paraiška (išskyrus mažos vertės pirkimus).
16. Pirkimus atlieka komisija ar pirkimų organizatoriai. Komisija ir pirkimų organizatoriai turi teisę kviestis ekspertus.
17. Komisija supaprastintą viešąjį pirkimą atlieka visais atvejais, išskyrus kai pirkimus organizuoja pirkimų organizatoriai.
18. Pirkimų organizatoriai supaprastintą viešąjį pirkimą gali vykdyti kai atliekami prekių, paslaugų ar darbų mažos vertės pirkimai, kurių numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio).
19. Dubravos miškų urėdijai ir tiekėjams bendraujant tarpusavyje ir keičiantis informacija duomenys turi būti perduodami taip, kad būtų užtikrinamas jų vientisumas, išsaugomas pasiūlymų konfidencialumas. Taip pat būtina užtikrinti, kad Dubravos miškų urėdija su pasiūlymų turiniu galėtų susipažinti tik pasibaigus nustatytam jų pateikimo terminui. Šis reikalavimas netaikomas atliekant mažos vertės pirkimus.

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA

20. Parinkdama tiekėją, Dubravos miškų urėdija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 32-38 straipsniuose nustatytais reikalavimais ir atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, įsitikina, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį.
21. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai:
21.1. jau vykusiame pirkime visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės, miškų urėdijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į apklausos būdu atliekamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę dalyviai, atitinkantys miškų urėdijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
21.2. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus, ir nėra jokios kitos alternatyvos;
21.3. kai Dubravos miškų urėdija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Dubravos miškų urėdijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių;
21.4. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;
21.5. perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, yra prenumeruojami laikraščiai ir/ar žurnalai;
21.6. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų;
21.7. perkamos licencijos naudotis bibliotekų dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;
21.8. dėl įvykių, kurių Dubravos miškų urėdija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų stichinių nelaimių: škvalo, gaisrų, avarijų, gedimų padariniams likviduoti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo miškų urėdijos;
21.9. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos.
21.10. perkamos pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;
21.11. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;
21.12. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo paslaugos;
21.13. numatomos sudaryti sutarties vertė yra mažesnė kaip 15 000 € (be pridėtinės vertės mokesčiu);
21.14. perkama mažos vertės pirkimų apklausos būdu.

IV. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

22. Dubravos miškų urėdija, atlikdama supaprastintus viešuosius pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus), techninę specifikaciją rengia vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatatomis.
22.1. Dubravos miškų urėdija, atlikdama mažos vertės pirkimus, gali nesivadovauti Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymąsi.
22.2. Dubravos miškų urėdija techninių specifikacijų projektus iš anksto skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir savo tinklapyje (išskyrus mažos vertės pirkimus).

V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO ARBA SUSIPAŽINIMO SU ELEKTRONINIAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

23. Visus gautus vokus su pasiūlymais, išskyrus elektroninėmis priemonėmis gautus pasiūlymus, registruoja miškų urėdijos raštinė;
24. Ant gauto voko su pasiūlymu, išskyrus atvejus, kai pirkimą atlieka pirkimų organizatoriai, užrašomas:
24.1. konkrečiam pirkimui gauto voko eilės numeris;
24.2. voko su pasiūlymu gavimo diena, valanda ir minutė.
25. Vokai su pasiūlymais, kai pirkimą atlieka komisija, atplėšiami Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje vykstančioje vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, nurodytą dieną, valandą ir minutę. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais pagal šias taisykles yra prilyginamas vokų atplėšimui.
26. Tuo atveju, kai prisijungimas prie elektroninių priemonių nepavyksta dėl elektros tiekimo, interneto ryšio sutrikimų, kompiuterio gedimų ar kitų objektyvių aplinkybių, ir elektroninėmis priemonėmis pateiktas pasiūlymas lieka neatidarytas ar nespėjama paskelbti reikalaujamos informacijos, bandymas prisijungti yra fiksuojamas komisijos posėdžio protokole, o susipažinimas su šiais pasiūlymais atidedamas iki problemos išsprendimo (jei problema yra ilgalaikė, posėdis gali būti atidėtas ir kitai dienai). Išsprendus problemą dėl prisijungimo prie elektroninių priemonių, vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdis tęsiamas.
27. Vokus atplėšia vienas iš komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių procedūroje tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į šią procedūrą tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyksta.
28. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai. Ši nuostata netaikoma perkant mažos vertės pirkimų apklausos būdu.
29. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu skelbiama:
29.1. dalyvio pavadinimas;
29.2. pasiūlyme nurodyta pirkimo, o jei pirkimas skaidomas į dalis, tai kiekvienos pirkimo dalies kaina;
29.3. pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (jei jo reikalaujama);
29.4. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroninių priemonių, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, išskyrus mažos vertės pirkimus;
29.5. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroninių priemonių, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius, išskyrus mažos vertės pirkimus.
30. Jeigu Dubravos miškų urėdija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais, išskyrus mažos vertės pirkimus, turi būti atplėšiami dviejuose komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje - vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai miškų urėdija patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis, o šių taisyklių nustatytais atvejais - ir tiekėjų kvalifikaciją. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus miškų urėdija privalo raštu pranešti visiems tiekėjams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu miškų urėdija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.
31. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu, kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, skelbiama:
31.1. atplėšiant vokus, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys:
31.1.1. dalyvio pavadinimas;
31.1.2. pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos;
31.1.3. ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama);
31.1.4. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroninių priemonių - ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, išskyrus mažos vertės pirkimus;
31.1.5. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroninių priemonių, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius, išskyrus mažos vertės pirkimus.
31.2. atplėšiant vokus su pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos, skelbiamas dalyvio pavadinimas, pasiūlymo kaina, o jei pirkimas skaidomas į dalis, tai kiekvienos pirkimo dalies kaina.
32. Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
33. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti komisijos pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.
34. Pasiūlymų nagrinėjimo, palyginimo ir vertinimo procedūras komisija ir pirkimų organizatoriai atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.

VI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

35. Dubravos miškų urėdija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. miškų urėdijos viešųjų pirkimų komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Tuo atveju, jei miškų urėdija derasi su visais pasiūlymus pateikusiais dalyviais dėl kainos ir pasiūlymo sąlygų, negali keisti suderėto rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose.
36. Dubravos miškų urėdija pasiūlymą turi atmesti, jeigu:
36.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba miškų urėdijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;
36.2. dalyvis per Dubravos miškų urėdijos nurodytą terminą, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 10 dalyje, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: dalyvio įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento;
36.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
36.4. dalyvis per Dubravos miškų urėdijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo;
36.5. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Dubravos miškų urėdijai nepriimtinos kainos;
36.6. pateiktame pasiūlyme, Dubravos miškų urėdijos nuomone, nurodyta kaina yra neįprastai maža ir miškų urėdijai pareikalavus, dalyvis nepateikia tinkamų neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų.
37. Dubravos miškų urėdija pasiūlymus vertina remdamasi vienu iš šių kriterijų:
37.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, - paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko;
37.2. mažiausios kainos;
37.3. pagal Dubravos miškų urėdijos pirkimo dokumentuose nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus, kurie negali nepagrįstai ir neobjektyviai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar nesudaro išskirtinių sąlygų konkretiems tiekėjams, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.
38. Perkant teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingas ar panašaus pobūdžio paslaugas, pateikti pasiūlymai gali būti vertinami pagal Dubravos miškų urėdijos nustatytus kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo ar mažiausios kainos vertinimo kriterijais.
39. Dubravos miškų urėdija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju patikrinti dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis) ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas arba kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
40. Dubravos miškų urėdija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Miškų urėdija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo.

VII. PIRKIMŲ BŪDAI

41. Supaprastintų pirkimų būdai:
41.1. supaprastintas atviras konkursas;
41.2. apklausa;
41.3. mažos vertės pirkimų apklausa.
42. Dubravos miškų urėdija supaprastintus viešuosius pirkimus gali atlikti taikydama dinaminę pirkimo sistemą ar elektroninį aukcioną, skelbti supaprastintą projekto konkursą, taip pat sudaryti preliminariąją sutartį.
43. Pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu gali būti atliekamas visais atvejais.
44. Pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas, kai tenkinamos abi šios sąlygos:
44.1. neskelbiama apie supaprastintą pirkimą;
44.2. pirkimas neatitinka mažos vertės pirkimų sąvokos.
45. Prekės, paslaugos ir darbai perkami mažos vertės pirkimų apklausos būdu, kai pirkimas atitinka mažos vertės pirkimų sąvoką.
46. Dubravos miškų urėdija apie supaprastintą viešąjį pirkimą gali neskelbti esant bent vienai šių taisyklių 47-51 punktuose nurodytai sąlygai.
47. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai:
47.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;
47.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės, Dubravos miškų urėdijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
47.3. dėl įvykių, kurių Dubravos miškų urėdija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų stichinių nelaimių: škvalo, gaisrų, avarijų, gedimų padariniams likviduoti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo miškų urėdijos;
47.4. atliekami mažos vertės prekių ar paslaugų pirkimai, kurių numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 58 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio), o kai atliekami mažos vertės darbų pirkimai, kurių numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 145 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio);
47.5. atliekami mažos vertės darbų pirkimai ir Dubravos miškų urėdija žino tiekėjus, kurie vykdo su pirkimo objektu susijusią veiklą. Jei tiekėjai, kuriuos būtų galima apklausti, yra nežinomi, - apie mažos vertės darbų pirkimą skelbiama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
47.6. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos.
48. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės ir paslaugos:
48.1. kai Dubravos miškų urėdija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Dubravos miškų urėdijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;
48.2. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.
49. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos prekės, kai:
49.1. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;
49.2. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;

49.3. perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;
49.4. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;
49.5. prekės perkamos iš valstybės rezervo.
50. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos, kai:
50.1. perkamos licencijos naudotis bibliotekų dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;
50.2. perkamos Dubravos miškų urėdijos darbuotojų mokymo paslaugos;
50.3. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;
50.4. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;
50.5. perkamos mokslo ir studijų institucijų mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat šių institucijų steigimo ekspertinio vertinimo paslaugos.
51. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai:
51.1. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;
51.2. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.
52. Dubravos miškų urėdija atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą ir priėmusi sprendimą sudaryti sutartį, Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka gali paskelbti informacinį pranešimą. Tokiu atveju pirkimo sutartį gali sudaryti ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos.
53. Dubravos miškų urėdija gali paskelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo, kai vykdomas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų pirkimas, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba. Tokiu atveju miškų urėdija neprivalo skelbti informacinio pranešimo, kaip nurodyta šio taisyklių 52 punkte.

VIII. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

54. Supaprastintas atviras konkursas vykdomas šiais etapais:
54.1. skelbiama apie pirkimą (Sk-1 tipinė forma). Dubravos miškų urėdija skelbimuose esančios informacijos vėliau papildomai gali neteikti;
54.2. kartu su skelbimu apie supaprastintą pirkimą skelbiami pirkimo dokumentai;
54.3. priimami ir registruojami vokai su pasiūlymais, išskyrus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautus elektroninius pasiūlymus, kuriuos registruoja ši sistema;
54.4. atliekama vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais) procedūra;
54.5. komisija priima sprendimą dėl kiekvieno dalyvio kvalifikacijos duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus (jei tikrinama dalyvių kvalifikacija);
54.6. išnagrinėjami pasiūlymai. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą ar jų nepateikė, VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš VĮ Dubravos urėdijos dienos;
54.7. komisija nustato pasiūlymų eilę(-es) ir laimėjusį(-ius) pasiūlymą(-us);
54.8. komisija priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį(-is);
54.9. suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo vertė yra mažesnė kaip 3 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus atidėjimo terminas;
54.10. sudaroma pirkimo sutartis.
55. Dubravos miškų urėdija privalo paskelbti apie kiekvieną pirkimą, atliekamą supaprastinto atviro konkurso būdu. Skelbimus apie supaprastintus pirkimus (Sk-1 forma) miškų urėdija privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai.
56. Dubravos miškų urėdija, skelbdama apie supaprastintą pirkimą, privalo nustatyti pakankamą pasiūlymų pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS dienos.
57. Pirkimo dokumentuose turi būti pateikiama 57.1.-57.11. punktuose ir gali būti pateikiama 57.12.-57.23. punktuose nurodyta informacija:
57.1. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;
57.2. tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams, jei bus tikrinama tiekėjų kvalifikacija;
57.3. tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas ir informacija, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nurodytu atveju turi būti pateikiama pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija, jei bus tikrinama tiekėjų kvalifikacija;
57.4. techninė specifikacija;
57.5. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;
57.6. Dubravos miškų urėdijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies reikalavimus, taip pat sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas;
57.7. pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai;
57.8. pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis teikiami pasiūlymai privalo būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus;
57.9. informacija apie sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką;
57.10. energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir kriterijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka;
57.11. reikalavimas, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija, privalo atlikti tiekėjas.
57.12. pasiūlymų rengimo reikalavimai;
57.13. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;
57.14. informacija, kelioms pirkimo objekto dalims (vienai, dviem ir daugiau) tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus. Jeigu pirkimo dokumentuose nenurodyta, kelioms pirkimo objekto dalims tas pats tiekėjas gali pateikti pasiūlymus, laikoma, kad tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus visoms pirkimo dalims. VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija, skaidydama pirkimo objektą į dalis, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų;
57.15. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;
57.16. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, taip pat būdai, kuriais Dubravos miškų urėdija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;
57.17. data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;
57.18. vokų su pasiūlymais atplėšimo arba susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais vieta, data, valanda ir minutė;
57.19. vokų su pasiūlymais atplėšimo arba susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;
57.20. informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, - pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;
57.21. Dubravos miškų urėdijos darbuotojų arba komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;
57.22. kiti Viešųjų pirkimų tarnybos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus nustatyti reikalavimai;
57.23. informacija apie numatomą skelbti pranešimą dėl savarankiško ex ante skaidrumo.
58. Nepažeisdama viešųjų pirkimų principų ir siekdama geriausio rezultato viešųjų pirkimų komisija turi teisę derėtis dėl pasiūlymų kainos (kai taikomas mažiausios kainos pasiūlymų vertinimo kriterijus) ar dėl pasiūlymų kainos ir galutinių techninių duomenų (kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus) su dalyviais, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (kai tikrinama kvalifikacija) ir kurių pasiūlymai atitinka keliamus reikalavimus. Derybos turi būti protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai ir dalyvio, su kuriuo buvo derėtasi, įgaliotas atstovas. Po derybų procedūros pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės dalyvių siūlomos kainos, taip pat galutiniai techniniai duomenys, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, turi būti pateikiami užklijuotuose vokuose, išskyrus atvejus, jei derybos buvo vykdomos tik su vieninteliu dalyviu.

IX. APKLAUSA

59. Apklausa atliekama raštu.
60. Perkant apklausos būdu tiekėjai savo pasiūlymus privalo pateikti raštu.
61. Pirkimus apklausos būdu atlieka viešųjų pirkimų komisija.
62. Apklausa atliekama šiais etapais:
62.1. Dubravos miškų urėdijos viešųjų pirkimų komisija raštu tiekėjų prašo pateikti pasiūlymus;
62.2. priima užregistruotus vokus su pasiūlymais, išskyrus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautus elektroninius pasiūlymus, kuriuos registruoja ši sistema;
62.3. atlieka vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais) procedūrą;
62.4. komisija priima sprendimą dėl kiekvieno dalyvio kvalifikacijos duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus (jei tikrinama dalyvių kvalifikacija);
62.5. išnagrinėja pasiūlymus;
62.6. komisija nustato pasiūlymų eilę(-es) ir laimėjusį(-ius) pasiūlymą(-us);
62.7. komisija priimama sprendimą sudaryti pirkimo sutartį(-is);
62.8. suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo vertė yra mažesnė kaip 3 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą iš naujo;
62.9. sudaro pirkimo sutartis.
63. Dubravos miškų urėdija kviečia ne mažiau kaip 3 pasirinktus tiekėjus pateikti pasiūlymus.
64. Kviesti vieną tiekėją pateikti pasiūlymą galima, jeigu:
64.1. dėl to paties objekto supaprastintame atvirame konkurse nebuvo gauta pasiūlymų;
64.2. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos priimtinos alternatyvos;
64.3. dėl įvykių, kurių Dubravos miškų urėdija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų stichinių nelaimių: škvalo, gaisrų, avarijų, gedimų padariniams likviduoti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo miškų urėdijos;
64.4. Dubravos miškų urėdija pagal ankstesnę sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos. Tokių papildomų pirkimų bendra vertė neturi viršyti 30 procentų pradinės sutarties vertės;
64.5. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;
64.6. prenumeruojami laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai;
64.7. perkamos svečių maitinimo paslaugos;
64.8. perkami meno kūriniai, dovanos ir suvenyrai;
64.9. numatomos sudaryti sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 € (be pridėtinės vertės mokesčiu).
65. Pirkimo dokumentuose privalo būti šių taisyklių 57.1. - 57.11. punktuose nurodyta informacija ir gali būti pateikta tik ta šių taisyklių 57.12. - 57.23. punktuose nurodyta kita informacija, kuri reikalinga pirkimui atlikti. Elektroninėmis priemonėmis teikiamus pasiūlymus privaloma reikalauti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.
66. Apklausos pasiūlymų pateikimo terminas neturi pažeisti protingumo principų.
67. Nepažeisdama viešųjų pirkimų principų ir siekdama geriausi rezultato komisija turi teisę derėtis su dalyviais, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (kai tikrinama kvalifikacija) ir kurių pasiūlymai atitinka keliamus reikalavimus dėl pasiūlymų kainos, siūlomų prekių, paslaugų ar darbų charakteristikų ir visų kitų pasiūlymų sąlygų. Derybos turi būti protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai ir dalyvio, su kuriuo buvo derėtasi, įgaliotas atstovas. Po derybų procedūros pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės dalyvių siūlomos kainos, taip pat galutiniai techniniai duomenys, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, turi būti pateikiami užklijuotuose vokuose, išskyrus atvejus, jei derybos buvo vykdomos tik su vieninteliu dalyviu.

X. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSA

68. Mažos vertės pirkimų apklausa atliekama raštu arba žodžiu. Tame pačiame pirkime tiekėjai apklausiami ta pačia forma.
69. Mažos vertės pirkimų apklausa raštu gali būti atliekama visais atvejais. Mažos vertės pirkimų apklausa žodžiu gali būti atliekama, jei:
69.1. numatomos sutarties kaina yra mažesnė kaip 3 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio);
69.2. perkama esant ypatingoms aplinkybėms: avarijai, gaisrui, gedimui, stichinei nelaimei, epidemijai ir kitokiam nenugalimos jėgos poveikiui, kai dėl skubos netikslinga gauti pasiūlymų raštu.
70. Mažos vertės pirkimų apklausa, kai pirkimą atlieka komisija, atliekama šiais etapais:
70.1. pirkimą atliekanti Dubravos miškų urėdijos viešųjų pirkimų komisija raštu tiekėjų prašo pateikti pasiūlymus arba paskelbia skelbimą apie supaprastintą mažos vertės pirkimą (Sk-6 tipinė forma);
70.2. priimami ir registruojami vokai su pasiūlymais (jei prašoma pasiūlymus pateikti užklijuotuose vokuose) ar gauti pasiūlymai faksu, elektroniniu paštu, išskyrus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautus elektroninius pasiūlymus, kuriuos registruoja ši sistema;
70.3. atliekama vokų (jei prašoma pasiūlymus pateikti užklijuotuose vokuose) su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais) procedūra;
70.4. komisija priima sprendimą dėl kiekvieno dalyvio kvalifikacijos duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus (jei tikrinama dalyvių kvalifikacija);
70.5. išnagrinėjami pasiūlymai;
70.6. komisija nustato pasiūlymų eilę(-es) ir laimėjusį(-ius) pasiūlymą(-us);
70.7. komisija priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį(-is);
70.8. suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai mažos vertės pirkimo vertė yra mažesnė kaip 3 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas), raštu pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas. Pirkimo sutarties atidėjimo terminas gali būti netaikomas;
70.9. sudaroma pirkimo sutartis.
71. Mažos vertės pirkimų apklausa žodžiu, kai pirkimą atlieka pirkimų organizatoriai, atliekama šiais etapais:
71.1. pirkimų organizatoriai atlieka tiekėjų apklausą;
71.2. nustatomas laimėjęs pasiūlymas, priimamas sprendimas sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimų organizatoriai pirkimams, kurių vertė viršija 600 € (be pridėtinės vertės mokesčio), sprendimus įformina mažos vertės pirkimų apklausos pažymoje, kurią patvirtina parašu. Pirkimai, kurių vertė mažesnė negu 600 € (be pridėtinės vertės mokesčio), dokumentuojami tiek, kiek to reikalauja buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai - tai yra PVM sąskaitoje faktūroje ar kitame buhalterinės apskaitos dokumente.;
71.3. pirkimams, kurių vertė yra mažesnė kaip 3 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio), sudaroma pirkimo sutartis žodžiu.
71.4. Perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę priimti sprendimą pavesti pirkimą atlikti Komisijai ar Pirkimo vykdytojui neatsižvelgdamas į Taisyklių 69 punkto nuostatas.
72. Dubravos miškų urėdija kviečia ne mažiau kaip 3 jos pasirinktus tiekėjus pateikti pasiūlymus.
73. Kviesti vieną tiekėją pateikti pasiūlymą galima, jeigu:
73.1. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos priimtinos alternatyvos;
73.2. dėl įvykių, kurių Miškų urėdija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Miškų urėdijos;
73.3. Miškų urėdija pagal ankstesnę sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos. Tokių papildomų pirkimų bendra vertė neturi viršyti 30 procentų pradinės sutarties vertės;
73.4. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;
73.5. prenumeruojami laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai;
73.6. perkamos svečių apgyvendinimo, maitinimo paslaugos;
73.7. perkami meno kūriniai, dovanos ir suvenyrai;
73.8. perkama transporto bilietai, oro transporto paslaugos;
73.9. už prekes ar paslaugas atsiskaitoma pagal patvirtintus įkainius ar tarifus (vanduo, šildymas ir pan.);
73.10. numatomos sudaryti sutarties vertė yra mažesnė kaip 15 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio).
73.11. pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatomis, o Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje yra pasiskelbę mažiau negu 3 Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodyti tiekėjai, kurie gamina perkamas prekes, teikia perkamas paslaugas ar atlieka perkamus darbus. Šiuo atveju pateikti pasiūlymus kviečiami visi Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodyti tiekėjai, kurie gamina perkamas prekes, teikia perkamas paslaugas ar atlieka perkamus darbus.
74. Pirkimo dokumentuose gali būti pateikta tik ta šių taisyklių 57 punkte nurodyta informacija, kuri reikalinga pirkimui atlikti. Miškų urėdija nereikalauja, kad elektroninėmis priemonėmis teikiami pasiūlymai būtų pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus.
75. Mažos vertės pirkimų apklausos pasiūlymų pateikimo terminas neturi pažeisti protingumo principų. Miškų urėdija, skelbdama apie supaprastintą pirkimą, privalo nustatyti pakankamą paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos.
76. Nepažeisdami viešųjų pirkimų principų ir siekdami geriausio rezultato komisija ir pirkimų organizatoriai turi teisę derėtis su dalyviais dėl pasiūlymų kainos, siūlomų prekių, paslaugų ar darbų charakteristikų ir visų kitų pasiūlymų sąlygų. Derybos turi būti protokoluojamos, išskyrus atvejus, kai mažos vertės pirkimų apklausa atliekama žodžiu. Derybų protokolą pasirašo komisijos pirmininkas arba pirkimų organizatorius ir dalyvio, su kuriuo buvo derėtasi, įgaliotas atstovas.

XI. KITOS PIRKIMO PROCEDŪROS

77. Dubravos miškų urėdija pirkimams atlikti gali taikyti dinaminę pirkimo sistemą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 64 straipsnio 1-4, 6-10 dalių nuostatas. Prieš pakviesdama tiekėjus pateikti pasiūlymą dėl konkretaus pirkimo skelbia supaprastintą skelbimą apie pirkimą dinaminėje sistemoje ir kviečia visus suinteresuotus tiekėjus per miškų urėdijos nustatytą terminą, pateikti orientacinį pasiūlymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 64 straipsnio 4 dalies nuostatas. miškų urėdija negali tęsti pirkimo procedūrų, kol ji nėra užbaigusi visų iki nustatyto termino pabaigos gautų orientacinių pasiūlymų vertinimo.
78. Dubravos miškų urėdija gali taikyti elektroninius aukcionus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 65 straipsnio 2-9 dalių nuostatas. Elektroninis aukcionas vykdomas tik Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, jeigu jos atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

XII. PIRKIMO SUTARTIS

79. Pirkimo sutarties sudarymo ir jos turinio reikalavimus nustato Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnis. Atlikdama mažos vertės pirkimus miškų urėdija neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 1, 2, 3 ir 6 dalių reikalavimais.
80. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslas ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.
81. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai:
81.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų;
81.2. pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba Dubravos miškų urėdija pirkimo sutartį sudaro preliminariosios sutarties pagrindu;
81.3. atliekamas supaprastintas pirkimas, o pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio);
81.4. atliekamas mažos vertės pirkimas.
82. Miškų urėdijai gavus tiekėjo pretenziją, pirkimo, dėl kurio gauta ši pretenzija, procedūra nuo jos gavimo momento be atskiro pirkimų komisijos ar pirkimų organizatoriaus sprendimo sustoja. Miškų urėdija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo išsiuntimo apie jos priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį arba ne anksčiau nei po 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.
83. Dubravos miškų urėdija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar Viešųjų pirkimų įstatymo 941 straipsnio 2 dalyje, 951 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 951 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol miškų urėdija negavo teismo pranešimo apie:
83.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;
83.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;
83.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.
84. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 € (be pridėtinės vertės mokesčio).
85. Pirkimo sutartis vykdoma ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
86. Dubravos miškų urėdija gali sudaryti preliminariąją sutartį, atitinkančią Viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio nuostatas.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

87. Pirkimo metu kylančius ginčus reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo V skyrius. Sprendimą dėl pretenzijos priima komisija arba pirkimų organizatoriai priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus supaprastinto pirkimo procedūras.
88. Dubravos miškų urėdija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimą, kad Europos Bendrijų Komisija nustatė rimtą Europos Bendrijos teisės nuostatų pažeidimą, privalo nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, visą su pirkimu susijusią informaciją pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai.
89. Dubravos miškų urėdijoje Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnyje nurodytas pirkimų ataskaitas pasirašo miškų urėdas arba pavaduojantis miškų urėdą. Ataskaitas parengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas.
90. Pirkimo procedūrų ataskaita, pirkimų ataskaita, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita rengiamos ir elektroninėmis priemonėmis pateikiamos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus. Šios ataskaitos, išskyrus konfidencialią informaciją, skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir miškų urėdijos tinklalapyje.
91. Dubravos miškų urėdija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai, pirkimų organizatoriai, ekspertai negali tretiesiems asmenims atskleisti miškų urėdijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu Dubravos miškų urėdija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.
92. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai komisijos nariai, pirkimų organizatoriai ir ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, miškų urėdas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys.
93. Įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, pasiūlymai, pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, pranešimai tiekėjams, kiti su supaprastintais pirkimais susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.
94. Dubravos miškų urėdijos vadovai, komisijos pirmininkas, komisijos nariai, pirkimų organizatoriai ir ekspertai, pažeidę šias taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

  _________________________________________________________________

 

 


                                                                                                                                                      VĮ Dubravos eksperimentinės-
                                                                                                                                                      mokomosios miškų urėdijos
                                                                                                                                                      supaprastintų viešųjų pirkimų
                                                                                                                                                      taisyklių priedas

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ DUBRAVOS EKSPERIMENTINĖ-MOKOMOJI MIŠKŲ URĖDIJA
MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSOS PAŽYMA

20__-__-__
Girionys

Pirkimų organizatorius: ________________________________________
(pareigos, vardas ir pavardė)

Pirkimo pavadinimas ir trumpas aprašymas:


Informacija apie tiekėjus, jų pasiūlymų kainas:
Eil. Nr. Tiekėjai, į kuriuos buvo kreiptasi
(pavadinimas, adresas, telefono Nr., el. paštas, internetinė svetainė ar pan.) Pasiūlymo kaina
( € su PVM) Informacija apie subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus
(Jei perkant kreiptasi tik į vieną tiekėją, privaloma nurodyti:)
Vadovaujantis VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos miškų urėdo
20....-....-......įsakymu Nr. ............ patvirtintų VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ........... punktu(-ais) buvo kreiptasi tik į vieną tiekėją.
(nurodomos aplinkybės) ........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................


1. NUSTATAU, kad laimėjo dalyvio .................................................................... pasiūlymas.
2. NUTARIU pirkimo sutartį sudaryti su dalyviu ................................................................... .

 

Pirkimų organizatorius ________________ __________________
(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

 Versija parsisiuntimui rasite čia .... 9,26 MB  (pdf).VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena