KAIP IŠVENGTI ŠVINO KULKŲ

   Žvėrys bando išvengti kulkų, o medžiotojai – juos pergudrauti 
         Dubravos girioje ir aplinkiniuose laukuose gyvena gausi stirnų populiacija. Laibakojų miško gražuolių Girionių medžiotojų klubo medžioklės plotuose gausiai gyventa ir prieš 30- 40 metų. Sovietmečiu kasmet sumedžiodavome 40- 50 stirnų, dabar – 60- 70. Populiariausios stirnų medžioklės buvo ir liko varymo medžioklės. Tik stirninus medžiojame tykojant ar sėlinant, nes varymo medžioklėse medžioti ožius dabar draudžia medžioklės taisyklės. Varymo medžioklėse stirnos į šaulių liniją išliuoksi beveik kiekviename kvartale, tad per medžioklės sezoną iššauti į jas turi galimybę kiekvienas medžiotojas. Žinoma, paleisti taiklų šūvį į tarp tankių pomiškio eglučių, medžių kamienų ir trako krūmų greitai skuodžiantį žvėrelį ne visiems šauliams gerai sekasi juo labiau, kad dar reikia įsitikinti, kad nenupilsi ragus numetusio ožio.
Šimtmečius medžiojami žvėrys įgavo saugojimosi nuo medžiotojų instinktus. Medžiojant su varovais žvėrys, ypač elniai ir stirnos, vengia bėgti tiesiai ten, kur juos gena varovai – į šaulių liniją. Labai dažnai elniai ir stirnos sprunka atgal pro šūkaujančių varovų gretą: garsiai šaukiančių varovų žvėrys bijosi mažiau nei kad ir menkiausio šurmulio, sklindančio iš šaulių linijos. Todėl medžiotojai, varymo medžioklėse medžiodami stirnas ir elnius, kartais dalį medžiotojų išrikiuoja už varovų nugarų, o šonuose- flanguose šauliai stovi visada, nes žvėrys, jeigu neprasimuša atgal pro varovus, tai labai dažnai sprunka į šonus. 
                                                                                                      Saugiausia sprukti pro šaulio tarpkojį
          Tačiau, kai varovų užspaustom stirnom vis tik tenka šokti per proskyną, kurioje žvėrių laukia išsirikiavę šauliai, kad išvengti švino kulkų, saugiausia smukti per kurio nors šaulio tarpukojį…
          Tą spalio pabaigos sekmadienį gal prieš 40 ar daugiau metų eilinis varymas vyko miško kvartale, esančiame prie Šlienavos kaimo palaukės. Tame girios pakraštyje stirnų gyveno itin gausiai, tad varovams tik pradėjus šūkauti stirnos link šaulių linijos pasipylė ir po vieną, ir grupelėmis po 3- 4, tačiau šokti per kvartalinę liniją, kurioje buvo išsirikiavę medžiotojai, vengė. Grakštuolės, nepristriksėję iki šaulių šūvio atstumu, sprukdavo į šonus arba pasukę atgal prasimušdavo pro klykaujančių varovų grandinę. Pačioje varymo pabaigoje, varovams atkakliai spaudžiant, trejetas stirnų- patelė su dviem jaunikliais blaškėsi tankiai sužėlusių eglučių pomiškio guote tiesiai prieš medžiotoją Keistutį. Taikėsi taikėsi šaulys į tas stirnaites, šiaip ir taip kraipė šautuvo vamzdžius, tačiau taip ir neiššovė: nors stirnos buvo visai arti, pavojingam šauti atstume šūkavo ir varovai, o ir kampai greta stovinčių šaulių atžvilgiu nebuvo tinkami saugiam šūviui. Galop stirnos, neatlaikiusios varovų spaudimo, šoko į proskyną tiesiai ant į jas besitaikančio šaulio. Dvi laibakojės prasmuko gal tik metro atstume nuo medžiotojo kojų, o trečioji- žioplas jauniklis pataikė tiesiai į šaulio tarpkojį. Iš nuostabos žado netekęs medžiotojas vos spėjo delnu prisidengti jautriausią kūno vietą… Šauti į šaulių liniją peršokusius žvėris Keistutis jau nesumojo, o tik suglumęs valė stirniuko ant kelnių paliktus kuokštus plaukų ir klausėsi greta stovėjusių medžiotojų juoko. Pasirodo žvėrims šaulių liniją perbėgti saugiausia taikant į medžiotojų tarpkojus.

2017 11 14