MIŠKO ATKŪRIMAS, ĮVEISIMAS, PRIEŽIŪRA

 Miško atkūrimo darbų apimtys tiesiogiai priklauso nuo plynųjų kirtimų apimčių. 2014-2018 metams miškotvarkos numatytos plynų kirtimų apimtys kasmet sieks apie 125 ha ploto. Per pastaruosius metus VĮ Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje miškų urėdijoje apie 60% kirtaviečių atkūriama jau pirmaisiais metais po iškirtimo, antraisiais metais miškas atkuriamas apie 30% kirtaviečių ir trečiaisiais – 10%.
2003-2012 metais želdant buvo atkuriama 84 % plynų kirtaviečių, o savaime atželti palikta 16%. Pastaraisiais metais, kuomet vis daugiau akcentuojami biologinės įvairovės išsaugojimo principai, savaime atželti paliktų kirtaviečių plotas padidėjo ir siekia 20-25 %. Siekiant pagausinti bei išsaugoti biologinę įvairovę urėdijoje mažėja plynųjų kirtimų plotai, juos pakeičiant atvejiniais, todėl mažėja (ateityje dar daugiau sumažės) ir miško atkūrimo, dirbtinai želdant, apimtys. Šiuo metu, ypač šlapiose ir laikinai perteklingo drėgnumo augavietėse vis plačiau taikomas mišrus miško atkūrimo būdas. Taikant šį miško atkūrimo būdą yra išnaudojama visos natūralios medynų atsikūrimo galimybės ir miškininkams tereikia truputį „ pagelbėti”, kad neliktų neatkurtų plotelių. Taip suformuojami biologinės įvairovės principus labiau atitinkantys mišrūs ir patvarūs medynai.
2017 metais VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija atkūrė 121 ha kirtaviečių ir įveisė 8 ha naujų miškų. Miško atkūrimui kirtavietėse ir miško įveisimui miško aikštėse dirva iš rudens ruošiama vagomis frezos UOT-2000, o šlapesnėse aikštėse – trimenčio volo WT pagalba. 2017 metais iš bendro atkurto ploto želdiniai sudarė 23 %, mišrūs želdiniai ir žėliniai – 60 % ir žėliniai – 17 %. Iš minėto kiekio miškas atkurtas pagal ąžuolynų atkūrimo programą valstybiniuose miškuose, kai ąžuolas vyraujanti rūšis, 4 ha plote ir kai ąžuolas želdinių sudėtyje sudaro 30 – 40 % – 3 ha.
Siekiant išauginti sanitariniu požiūriu atsparesnius medynus, vis daugiau pasodinama mišrių medynų. 2017 metais gryni spygliuočių medžių rūšių (prie jų priskiriama ir atskirų spygliuočių medžių rūšių mišrūs medynai, pvz. eglės-pušies, pušies-maumedžio ir pan.) želdiniai sudarys tik 5 % visų pasodintų želdinių, mišrūs spygliuočių-lapuočių ir lapuočių-spygliuočių – 90 % bei gryni lapuočių želdiniai – 5 %. Vykdant Lietuvos miškingumo didinimo programą, numatoma kasmet apželdinti ne mažiau, kaip po 5 ha miško aikščių ir Nacionalinės Žemės Tarnybos perduotus, miškų urėdijai, laisvos žemės plotus. Įsisavinant Europos Sąjungos fondų teikiamą paramą privačių žemių savininkams miškų įveisimui, 2013 metais pagal sutartį urėdija, apsodino mišku 1,9 ha plotą. 2014 ir 2015 metais dėl miško įveisimo privačiose žemėse, kreiptasi nebuvo. 2016 metais apsodinta – 1 ha plotas. Šiais metais dėl miško įveisimo nesikreipė nei vienas žemės savininkas. 
Visi miško želdiniai sodinami tik į paruoštą dirvą. Kirtavietėse šiuo metu dirva buvo ruošiama vagomis freza UOT-2000. Pastaraisiais metais pradėta intensyviau taikyti paviršinį vandens nuleidimą, ypač didesnėse kirtavietėse.
Miško želdinių priežiūra 2017 metais atlikta 530 ha plote, iš kurio 410 ha plote pašalinta nepageidaujama augmenija, stelbianti pasodintus medelius ir 120 ha plote – atsodinta naujais medeliais. Kiekvienais metais apsaugome nuo žvėrių, miško kenkėjų ir ligų vidutiniškai 540 ha želdinių. Šiemet spygliuočių medžių rūšių sodinukai apsaugoti nuo elninių žvėrių pažeidimo, skabant ūglius – tepamais ir purškiamais repelentais ir avių vilna bei linų pakulomis, pavieniai ąžuoliukai apsaugomi – apgaubiant plastikiniais gaubtais. Vyresnio amžiaus ąžuolo jaunuolynai saugomi nuo briedžių daromos žalos laupant žievę, aptepant kamienus specialiomis pastomis bei purškiant repelentais. Ąžuolo želdiniai (kai ąžuolas sudėtyje sudaro daugiau, kaip 50 %) saugomi – tveriant tvoromis. 2017 metais ąžuolo želdiniai buvo apsaugoti tvoromis 5 ha plote.
2017 metais Šilėnų girininkijoje buvo įveista 6 ha ploto paprastojo ąžuolo sėklinė plantacija ir 1,5 ha ploto karpotojo beržo klonų rinkinys Vaišvydavos girininkijoje.