Miško priešgaisrinė apsauga

Miško gaisrų prognozavimo tikslas – pagal meteorologinių sąlygų rodiklius numatyti gaisrų kilimo tikimybę ir pasirengti greitai užgesinti kilusius gaisrus. Gaisrų kilimo tikimybę taip pat galima nustatyti tiesiogiai matuojant degiųjų medžiagų (pakritų ir paklotės) drėgnumą bei padegant degiąsias miško medžiagas. Tačiau daugelyje pasaulio šalių miško gaisrai prognozuojami pagal meteorologines sąlygas.

Lietuvoje miško gaisrai prognozuojami pagal kompleksinį gaisringumo rodiklį (jį skaičiuojant naudojamos dviejų rūšių temperatūros, o po to rodiklis koreguojamas, atsižvelgiant į kritulių kiekį). Kompleksinis rodiklis apskaičiuojamas kasdien per visą gaisrams kilti palankų laikotarpį. Pagal rodiklio dydį išskirtos penkios gaisringumo klasės (1 lentelė).

1 lentelė. Gaisringumo klasės.

Gaisrų prognozavimą atlieka hidrometeorologinė tarnyba. Ji sudaro Lietuvos miškų gaisringumo žemėlapius ir kasdien pateikia Generalinei miškų urėdijai. Miškų urėdijos ir gyventojai apie gaisringumo klases informuojami kasdien 13 val. per Nacionalinio radijo 1-ąją programą. Informacija taip pats skelbiama ir internetiniame tinklalapyje adresu: 
                                                                        http://www.meteo.lt/misku_gaisr_mu.php

 Miško gaisrų kilimo pavojus priklauso ir nuo gamtinio miškų degumo, t.y. nuo miškų degumo klasės. Esant vienodai gaisringumo klasei, ne visuose miškuose gali kilti gaisrai. Todėl prognozuojamą miško gaisrų kilimo pavojų reikia sieti ir su miškų degumu.

Pagal gaisringumo klases yra reglamentuojamas miško apsaugos darbuotojų darbo režimas. Taigi, miškininkai žino, kada reikia budėti gaisrų stebėjimo bokštuose, urėdijose bei girininkijose, kaip turi elgtis urėdijų pagrindinės ir rezervinės priešgaisrinės komandos, ką galima pasitelkti į pagalbą ir kt.

Miško gaisrų stebėjimo pagrindinis tikslas yra kuo greičiau pastebėti kilusius gaisrus ir kuo tiksliau nustatyti jų kilimo vietą. Tai sudaro sąlygas gesintojams greitai nuvykti prie gaisro ir jį užgesinti.

 Miško gaisrai miškų urėdijų administruojamose teritorijose

 Telefonų, prie kurių bus budima 2016 m. gaisrams kilti palankiu laikotarpiu, sąrašas