Veikla – Veiklos sritys – Moksliniai objektai

VĮ Dubravos EMMU miškuose Lietuvos miškų institutas mokslinę-tiriamąją veiklą vysto daugiau nei 100 objektų grupių, apimančių medynų formavimo, augimo eigos, miško medžių selekcijos, genetikos bei sėklininkystės, miško želdymo ir apsaugos bei daugelį kitų temų. Kiekvienoje objektų grupėje įruošta nuo vieno iki keliolikos pastovių tyrimo barelių. 27 ha plote pagal Lietuvos miškų instituto mokslininkų metodikas įveisti bandomieji želdiniai, apimantys sodinimo tankumo, želdinių mišrinimo, dirvos ruošimo, atkūrimo būdų pasirinkimo ir kitus tyrimus.  Pastaruoju metu  didelis dėmesys skiriamas intensyvaus miško ekosistemų monitoringui (3 tyrimo bareliai), imituotos  sausros ir medynų tręšimo azotu eksperimentui (2 tyrimo bareliai), kompensuojamojo tręšimo  medienos pelenais eksperimentui (24 tyrimo bareliai, įkurti vykdant ES finansuojamą projektą WOOD- EN-MAN).

1959-1963 metais žemės ūkio paskirties žemėse apsauginiai Kauno marių želdiniai įveisti apie 600 ha plote. Apželdant Kauno marių  pakrantes, naudoti įvairiausi želdinių mišrinimo būdai, skirtingi pasodinamų medelių tankumai, vėliau vykdyti skirtingi jaunuolynų ugdymo metodai.  Įveisiant Kauno marių apsauginius želdinius Lietuvos miškų instituto ir Dubravos miškų tyrimo stoties specialistai stengėsi juos projektuoti taip, kad šie želdiniai atliktų  ne vien vandens apsaugines funkcijas, bet tarnautų ir mokslo-mokymo tikslams. Apsauginiams želdiniams mišrinti panaudota daugiau kaip 60 vietinių ir introdukuotų medžių bei krūmų rūšių.  Todėl Kauno marių apsauginiai želdiniai turi neįkainojamą praktinę-mokslinę vertę, ypač miško įveisimo srityje, šiuo metu, kai mišką įveisti ruošiamasi didžiuliuose nederlingų ir apleistų žemių plotuose.